کیوبگ:

کیوبگ ها با استفاده از نوار های لبه برای حفظ شکل مکعبی آنها هنگام پر شدن مورد استفاده قرار میگیرند.نوارهای حاشیه چنان ساخته شده اند تا امکان جاری شدن مواد را به سهولت در کیسه ها فراهم کنند. بدلیل شکل مکعبی گونی های Q  به فضا ی کمتری برای انبارش نیاز دارند و بنابراین هزینه های حمل و نقل در مقایسه با گونی های بزرگ معمولی تا 30 درصد کاهش می یابد.