مدل تهویه دار یا ونتیل

اين نوع جامبو بگ ها از پارچه مخصوصي توليد مي شوند كه امكان عبور جريان هوا به داخل كيسه را ميسر مي سازد. جامبو بگ هاي تهويه دار جهت حمل و نقل و نگهداري محصولات كشاورزي همچون سيب زميني و پياز كه تهويه حين نگهداري و حمل نقل آنها بسيار مهم است، مورد استفاده قرار مي گيرند.