حالتهای مختلف پرکردن جامبو بگ

مختلف پر کردن کیسه  وجود دارد. این حالتها عبارتند از: