حالتهای مختلف پرکردن جامبو بگ  • جامبو بگ با ورودی کاملا باز برای مواد و محتویاتی که از ارزش بالا برخوردار نبوده و همچنین در برابر رطوبت آسیب نمی بینند.
  • جامبو بگ با ورودی کاملا باز ، دارای لبه و سوراخهایی در کناره  لبه  جهت طناب کشی و جمع نمودن دهانه ورودی.
  • جامبو بگ با ورودی کاملا باز ، دارای بند در دهانه ورودی جهت جمع نمودن دهانه ورودی.
  • جامبو بگ با در پوش کامل برای قسمت ورودی که ضمن حفاظت مواد ، دسترسی آسان به مواد و محتویات داخل کیسه را میسر می سازد.
  • جامبو بگ با لیفه درقسمت ورودی جهت دسترسی آسان به مواد ومحتویات وهمزمان حفاظت بالاتر وبیشتر محتویات.
  • جامبو بگ با ولو یا قیف قسمت ورودی براساس ویژگیهای منطبق با دستگاه پرکننده جامبو بگ یا درخواست مشتری.