لایه پلی اتیلن محافظجهت محافظت از رطوبت و حفاظت بهتر محتویات کیسه، جامبو بگ براساس درخواست مشتری با لایه پلی اتیلن (نایلون) داخلی تولید می گردد. این لایه محافظ می تواند به صورت آزاد در داخل جامبو بگ بوده و یا به داخل کیسه دوخته یا چسبانیده شود.
ضریب ایمنی جامبو بگ
ظریب ایمنی (Safety Factor-SF) جامبو بگ ها بر اساس استاندارد ISO 21898:2004:
• جامبو بگ های یک بار مصرف یا ظریب ایمنی 5:1 - این نوع جامبو بگ ها برای یکبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یک بار حمل محموله می باشد.
• جامبو بگ های چند بار مصرف یا ظریب ایمنی 6:1 - این نوع جامبو بگ ها برای چندبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.
• جامبو بگ های چند بار مصرف یا ظریب ایمنی(SF)فوق العاده بالا 8:1 - این نوع جامبو بگ ها از ظریب ایمنی فوق العاده بالا برخوردار بوده برای چندبار استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.
• جامبو بگ های حمل مواد خطرناک براساس چهارچوب های تعیین شده سازمان ملل متحد (UN) - این نوع جامبو بگ ها دارای کیفیت و ویژگی های خاص بوده و برای حمل محمولات خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند. جامبو بگ های مورد تایید سازمان ملل (UN)، یا جامبو بگ های مواد خطرناک با رعایت توصیه های سازمان ملل در برای حمل محمولات خطرناک تولید می شوند.
براساس استاندار ISO 21898:2004 اندازه ارتفاع جامبو بگ نباید از دو برابر کوچکترین ضلع ته جامبو بگ بیشتر باشد.